Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi Baro: A bɛna taalikɛ OMS ka dantiguéli dɛ kan, ko muruku bana banna farafina kônô

Kumakanw 30:00
© AFP

- Bi Baro: A bɛna taalikɛ OMS ka dantiguéli dɛ kan, ko muruku bana (Poliomeylite) banna farafina... an ka dunan yɛ Dr Youssouf BAMBA dɛ yɛ kabô Kati kɛnɛyasô la Mali.

Ganseli

 

- Bi ladilikan: Muruku bana tanga fɛɛrɛw

- Cornavirus ngunu ngunu kanw fɛsɛ-fɛsɛli: Yala Vitamine C bisɛ ka an tanga coronavirus ma wa?

- Togodaw Kunkan: kuma bɛ di Radio Badɛnya FM ma Kalana dugu la, Mali.

- An bɛna nyɛnajɛ minun lakodon: Aly PONRE, Burkina.