Kan jumɛn bɛ yɛn?

Mali ka san biwɔrɔ yɛlɛmahoronya : mun de kɛra ka nyɛ ani nyɛkumun jumenw de sɔrɔ la a kɔnɔ ?

A jɛnsɛnna :

Bi septemburu kalo tile mugan ni wɔrɔ « Kan Jumɛn Bɛ Yen »  jɛmukan kɔnɔnan na :- Baro ye talikɛ Mali ka san biwɔrɔ yɛlɛmahoronya seli kan. Anw ye wele sama seko ni donko donbaga Magma Gabriel Konaté ma, ka fara Mali hadamadenya-ko sariyaw lafasali jɛkuluba (CNDH) nyèmɔgɔ kan, Aguibou Bouaré ani tariku donbaga Ehadji Ousmane Bouaré. Kɛnɛ in kɔnɔnan na, kuman di la Mali minisiri nyɛmaa-kɔrɔ ma Soumeylou Boubeye Maiga ani hadamadenya-kow donbaga Dr Brema Ely Dicko.

Magma Gabriel Konaté, Aguibou Bouaré et Elhadji Ousmane Bouaré.
Magma Gabriel Konaté, Aguibou Bouaré et Elhadji Ousmane Bouaré. © Magma Gabriel Konaté/Aguibou Bouaré/Elhadji Ousmane Bouaré
Ganseli
  • Togodaw kunkan kɛnɛ kɔnɔ, an ye kuman di radio Fitilla fm baarakɛla dɔ ma, min tɔgɔ Fatoumata Touré, ka bɔ Gao dugu la, Mali jamana kan. Ka sɔrɔ ka Baba Salah ka donkili-kura fana latɛmɛ min bɛ kuman sinankuya kan.
ka baroda tɔw lajɛ