Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kan jumɛ bɛ yɛn?

Maski kɔrɔw bayɛlɛmali ka se ka sigidaw matarafa

Kumakanw 30:00
Mohamed Gadiaba Kodio.
Mohamed Gadiaba Kodio. © Mohamed Kodio
A kɛbaga : RFI
Sanga 31

Dogokun hakilinan nyuman kɛnɛ kan : bolola-baarakɛla Mohamed Gadiaba Kodio de ye anw masala maski kɔrɔw bayɛlɛmali-ko kan yasa ka se ka sigidaw matarafa ni ka baara kɛ ka waati-yɛlɛma fanga dɔgɔya. 

Ganseli

Dogokun maa-lakodonen ye Laginé donkilidala Manamba Kanté ye, ni ale ye donkilidala-ŋana Mory Kanté denmuso ye. A nyininkara an ka lasigiden Conakry, Fanta Condé fɛ.

Mory Kanté en 2009, en concert à Chaville, près de Paris (France).
Mory Kanté en 2009, en concert à Chaville, près de Paris (France). Edmond Sadaka/RFI
Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.