Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi Baro: O bɛna taalikɛ Tɔɔrɔ ni nyangata waalɛ minun bɛ musow kan

Kumakanw 30:00
Maimouna Dioncounda DEMBELE et Ténin SAMAKE
Maimouna Dioncounda DEMBELE et Ténin SAMAKE © Maimouna Dioncounda DEMBELE et Ténin SAMAKE

Anka dunaw, Maimouna Dioncounda DEMBELE alɛ yɛ saria dɔngaga yɛ ani Tenin SAMAKE, alɛ bɛ faralin WOMANAGER musokafô kan.

Ganseli

- Bi ladilikan: Fatimata Myriam Vincent dɛ b’ô d’anw ma ka nyɛsin musow ni cɛw ma nyangata waalɛ ninun kô la.

- Togodaw Kunkan: kuma bɛ di Radio MILO FM ma Kankan dugu la, Laginɛ.