Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kan jumɛ bɛ yɛn?

Bi Baro: O bɛna taalikɛ Tɔɔrɔ ni nyangata waalɛ minun bɛ musow kan

Kumakanw 30:00
Maimouna Dioncounda DEMBELE et Ténin SAMAKE
Maimouna Dioncounda DEMBELE et Ténin SAMAKE © Maimouna Dioncounda DEMBELE et Ténin SAMAKE
A kɛbaga : RFI
Sanga 31

Anka dunaw, Maimouna Dioncounda DEMBELE alɛ yɛ saria dɔngaga yɛ ani Tenin SAMAKE, alɛ bɛ faralin WOMANAGER musokafô kan.

Ganseli

- Bi ladilikan: Fatimata Myriam Vincent dɛ b’ô d’anw ma ka nyɛsin musow ni cɛw ma nyangata waalɛ ninun kô la.

- Togodaw Kunkan: kuma bɛ di Radio MILO FM ma Kankan dugu la, Laginɛ.

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.