Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi Baro: O bɛna taalikɛ Sarati sabanan mankanw dɛ kan anka jamana dow la

Kumakanw 30:00
© Cheick Ouattara

- Bi Baro: O bɛna taalikɛ Sarati sabanan mankanw dɛ kan anka jamana dow la. (anka dunan yɛ Cheik Ouattara yɛ abɛ faralin burkina Ka banyumakɛ tɔn Balai Citoyen kan)

Ganseli

- Bi ladilikan : Mariama Camara dɛ b’ô d’anw ma muso ka kan ka furu minɛ cogomin na.

- Togodaw Kunkan : kuma bɛ di Radio Benkadi ma Oussoubidiagna dugu la, Mali.