Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Alimatou DIALLO dɛ b’o d'anw ma u ka muso jɛkulu kan

Kumakanw 30:00
AFP/Sia Kambou

- Bi ladilikan: Alimatou DIALLO dɛ b’o d'anw ma yala yala fura kɔlɔlɔ kan.