Kan jumɛn bɛ yɛn?

- Bi Baro: O bɛna taalikɛ Bɔn bana (Cancer) min bɛ musow sinji minɛ dɛ kan

Kumakanw 30:00
RFI/Théa Ollivier

- Bi Baro: O bɛna taalikɛ Bɔn bana (Cancer) min bɛ musow sinji minɛ dɛ kan (anka dunan fɔlɔ yɛ dɔcɔtɔrɔ yɛ a tɔgɔ Roland SOME kabini Burkina, anka dunan flanan yɛ muso kafo nyɛmogo yɛ, Sira KONATE)

Ganseli

- Bi ladilikan: Dr Roland SOME bɛna Bɔn bana min bɛ sinji minɛ tamasinyɛ dow fo anw yɛ

- Togodaw Kunkan: kuma bɛ di Radio La Voix Des Balais ma Boromo dugu la, Burkina Faso.