Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilinan-nyuman : Amadou Alpha Bah, FABAST cakɛda nyɛɛmaa, Mali la

Kumakanw 30:00
© Amadou Alpha Bah

- Camara Asco Traoré, Mande dugu sɛnɛkɛ-musow nyɛmaa kuman na u ka dugukolo-ko kan, nako-sɛn­ɛ fan fɛ.- Ladilikan ye taalikɛ Coronavirus bana kan. Dr Charles Dara kuman na o kan.- Donkilidala lakodonen kɛra Burkina jamanaden, Dramane Dembélé ye.