Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Aicha Traoré dɛ b’ô d’anw ma a ka baara kan

A jɛnsɛnna :

 -Bi ladilikan: Zira yiri dɛn n'a bulu nafaw, Basiaka DAO- An bɛna donkilidaala minw lakodon: Badenya Seyba ni Yacou, Burkina.

© Aicha TRAORE