Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Burkina siifinw ka cɛ siri covid-19 kéléli la

Kumakanw 30:00
© Omar Traoré / Esther Barro

- Bi ladilikan: Nun ni Daa biri fin nafa- Coronavirus ngunu ngunu kanw fɛsɛ-fɛsɛli: yala Nun ni Daa biri fin dron bisɛ ka kɛ sabau yɛ k’an kisi coronavirus bana ma wa?- An bɛna donkilidaala min lakodon: Seybou SYLLA ka bô Sénégal.