Kan jumɛn bɛ yɛn?

Sibiri, Desanburukalo tile 05 san 2020, o jɛmukan (tɛmɛnen)

Kumakanw 30:00
SIDA bana jaa
SIDA bana jaa © AFP

Bi baro bɛna taalikɛ SIDA bana de kan, a famuyali ani a kɛlɛli an ka jamanaw kɔnɔ, an ka mɔgɔ welelen ye dɔgɔtɔrɔ Moussa FOFANA ka bɔ Ratoma mara la Guinée.

Ganseli

Togodaw Kunkan

George ABEL ye kuma di Radio Milo ma ka bɔ Kankan Guinée jamana la. 

An bɛna dɔnkilidala min lakodon

Demba TANDIA ka bɔ Mauritanie, a sigilen bɛ Paris Fransi faaba la.