Kan jumɛn bɛ yɛn?

Farafinna jamanadenw ka lafasatɔn ka lajɛrɛ min kɛra Dakar Sénégal faaba la

Kumakanw 25:00
Farafinna jamanadenw ka lafasatɔnden dɔw
Farafinna jamanadenw ka lafasatɔnden dɔw © RFI

Dɔgɔkun hakilila-ɲuma: Mali dɔnkilidaala Master SOUMY de b’o d’anw ma farafinna jamanadenw ka lafasatɔn ka lajɛrɛ min kɛra Dakar Sénégal faaba la 

Ganseli

Bi ladilikan

Senegali dɔnkilidaala SIMON de y’o d’anw ma siifinw jɔyɔro kan farafinna politiki ko la walasa jagoya fanga ka dabla

An bɛna min lakodɔn

 Coumbis SORRA kabɔ Senegali