Kan jumɛn bɛ yɛn?

RFI Mandenkan ka kɛnɛ kuraw

Kumakanw 25:00
ko kura rfi mandenkan kan
ko kura rfi mandenkan kan © RFI

Bi Baro bɛ tali kɛ RFI Mandenkan ka kɛnɛ kuraw kan, u tɛmɛ waatiw ani u lamɛn cogow.

Ganseli

An ka dunanw ye RFI Mandenkan ka Kunnafonidi kulu ɲɛmɔgɔ ye, Safi LUNA.

Bi ladilikan:

Dr Harouna KONATE de bɛna o di anw ma nɛnɛ waati bana misɛnw kan

Togodaw Kunkan:

kuma bɛ di Radio Djoliba ma Sigiri dugu la, ''Guinée''.

An bɛna ɲɔgondan min lakodɔn: Affou KEITA ka bɔ ''Cote d’Ivoire'' jamana na.