Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi Baaro: Farafinna siifinw ka laɲininw san kura in na

Kumakanw 25:00
Aminata SANOU ka bɔ  Burkina Faso ani Fanta CAMARA ka bɔ Guinée
Aminata SANOU ka bɔ Burkina Faso ani Fanta CAMARA ka bɔ Guinée © RFI MANDENKAN

An ka dunanw:Aminata SANOU ale ye kunnafonidila ye, Burkina Faso kunnafonidilaw ka tɔn bolofara min bɛ musow lafasa ɲɛmɔgɔ ye ani Fanta CAMARA, sanfɛ kalanso kaladen y'ale ye; ani Laginé musomaninw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ Kankan .