Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-ɲuma: Bakary KEITA, ale de bɛna a ka baara ɲɛfɔ an ye

Kumakanw 25:00
Kunkolodana
Kunkolodana © RFI MANDENKAN / Bakary KEITA

Bi ladilikanDr Fatou TRAORE de b’o d’anw ma kalo 6 siiji di nafa kan.