Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi Baro:  bɛ taali kɛ kalandenw ka lahaliya de kan sanfɛ kalansow la

Kumakanw 25:00
Adiza HAIDARA, sanfɛ kaladen Mali la
Adiza HAIDARA, sanfɛ kaladen Mali la © RFI MANDENKAN / Adiza HAIDARA

An ka dunan ye Adiza HAIDARA, ale ye kalanden ye Bamako sanfɛ kalanso la, an ye weele sanba Abdoul Aziz TRAORE fana ma, Faransi sanfɛ kalanso dɔ la, ale ye Burkina jamanaden ye, walasa a ka ɲɛfoli kɛ an ye u ka lahaliyaw kan yen.

Ganseli

Bi ladilikan

Bangéw ka kan ka denmisɛnw ka sanfɛ kalanso ɲɛ sigi cɔgɔ min na.

Togodaw Kunkan

kuma bɛ di "Radio La Voix du Verger" ma "Orodara" dugu la, Burkina Faso.