Bi baro bɛ taalikɛ jɛɲɔgɔnya minnu bɛ filaniw ni ɲɔgɔn cɛ de kan

Kumakanw 25:00
Filani dɔw ja ka bɔ Cote d'Ivoire jamana na.
Filani dɔw ja ka bɔ Cote d'Ivoire jamana na. © Fréderic GARAT

An ka dunanw ye "les soeurs Doga" de ye olu ye filaniw ye, wa dɔngilidalaw don ka bɔ Burkina Faso.

Ganseli

Bi ladilikan

Ko filaniya ma dabɔ delili kama, Imam Boucary Diarassouba de b'o d'an ma ka bɔ Cote d'Ivoire.

Togodaw Kunkan

kuma bɛ di Radio Baraka FM ma ka bɔ Guinée, Kindia dugu la.

 

Awa ni Zera "Les soeurs Doga", filani dɔnkilidalaw ka bɔ Burkina Faso jamana na.
Awa ni Zera "Les soeurs Doga", filani dɔnkilidalaw ka bɔ Burkina Faso jamana na. © RFI MANDENKAN/ Les soeurs Doga