Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Bakary Sanoh de b’o d’anw ma ka bɔ "Guinée" jamana na

Kumakanw 25:00
Kan jumɛn bɛ yen?
Kan jumɛn bɛ yen? © RFI

A ye ɲɛfɔli k’an ye u ka baɲumakɛtɔn ka walen ɲumanw kan. O baɲumakɛtɔn in bɛ lakɔgɔyali baara kɛ musow ani npogotikiniw kunna.

Ganseli

Bi ladilikan

Dr Raynatou Boly ka bɔô Burkina jamanana de b’o d'an ma. A kuma na musow ani npogotikiniw ka nafa sɔrɔde kan.

An bɛna dɔnkilidala min lakodɔn: Miss MD, ka bɔ Mali la.