Bi Baro: A bɛ taalikɛ furusa de kan, a kɔlɔlɔ bɛse kakɛ jumɛn ye

Kumakanw 25:00
Sinka Kadidia Dramé kabɔ Burkina jamana kɔnɔ, ale ka baara ɲɛsilen do ka furuɲɔgɔnmaw bilasir
Sinka Kadidia Dramé kabɔ Burkina jamana kɔnɔ, ale ka baara ɲɛsilen do ka furuɲɔgɔnmaw bilasir © RFI MANDENKAN/ Sinka Kadidia Dram

 An ka dunan ye Sinka Kadidia Dramé kabɔ Burkina jamana kɔnɔ, ale ka bara ɲɛsilen do ka furuɲɔgɔnmaw bilasira.

Ganseli

Bi ladilikan 

Sinka Kadidia Dramé de y’a di kabɔ Burkina jamana kɔnɔ. A kumana furuɲɔgɔnmaw k’an ka fɛɛrɛ minu ta walasa furuw bɛ mɛn si la cogomin.

Togodaw Kunkan

kuma bɛ di Sabari FM kumaso mɔgɔw ma kabɔ Lagine jamana kɔnɔ.

An bɛna donkilidaala min lakodon obe bɔ Mali jamana kɔnɔ, a tɔgɔ Aguib N Tangara, a dɔngilida tɔgɔ ye Npy Laon