Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi baro: bɛ talikɛ yala-yala furaw de kan.

Kumakanw 25:00
Ni ye yala-yala furaw dɔ ja ye
Ni ye yala-yala furaw dɔ ja ye © RFI

Anka dunan ye Dr Moussa Diallo, fura feere la don Mali jamana kɔn Bi ladilikan Dr Moussa Diallo de y’a di  

Ganseli

Togodaw Kunkan

 Kuma dira Radio Gannakumme FM kumaso mɔgɔw ma kabɔ Diawara sigidala, Sénégal jamana kɔnɔ. 

An bɛna dɔnkilidala min lakodɔn a bɛ bɔ Burkina jamana kɔnɔ, a tɔgɔ ye Adama Bicko, a dɔngilida tɔgɔ ye Bikass.