Bi baro bɛ talikɛ yala-yala furaw de kan ''jɛmukan tɛmɛnen''

Kumakanw 25:00
Ni ye yala-yala furaw dɔ ja ye
Ni ye yala-yala furaw dɔ ja ye © RFI

An ka dunan ye Dr Moussa Diallo, fura feerela don Mali jamana kɔnɔ.Bi ladilikan Dr Moussa Diallo de y’a di.

Ganseli

Togodaw Kunkan

Kuma dira Radio Gannakumme FM kumaso mɔgɔw ma kabɔ Diawara sigidala, Sénégal jamana kɔnɔ. 

An bɛna dɔnkilidala min lakodɔn a bɛ bɔ Burkina jamana kɔnɔ, a tɔgɔ ye Adama Bicko, a dɔngilida tɔgɔ ye Bikass.