Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Gerrard Sanou de y’a d’an ma kabɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ

Kumakanw 25:00
Banakuforo
Banakuforo caritasdev.cd

Ale ye kunafonidila kɔrɔ ye, wa nin wagatini ni na banangusɛnɛkɛlaba  don.  Bi ladilikanDr Siaka Fomba de y’a di. A ka ladilikanw ɲɛsila mɔgɔ minu bɛ tulu mɔ k'u yɛrɛ jɛ nin dɔw b'a f'u ma ca, walima tchatcho o de kan.  An bɛna dɔnkilidala min lakodɔn : A sigilendo  Sénégal jamana kɔnɔ.  A tɔgɔ ye Ousmane Cissé. A dɔngilida tɔgɔ ye Kiss Marley.