Bi Baro bɛ kalandenw ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ de kan

Kumakanw 25:00
Mali kalanden dɔw kalanso kɔnɔ.
Mali kalanden dɔw kalanso kɔnɔ. MICHELE CATTANI / AFP

Anka dunan ye, Dr Drissa Condé ye, ale ye adamadenw cɛ dɔnbaga ye la Guinée jamana kɔnɔ  - Bi ladilikan : Gbané Karamoko Sidiki dit Sidney Karams de y’a di  - Togodaw Kunkan : kuma dira Radio Horizon FM kumaso mɔgɔw ma kabɔ Kankan marabolo la, la Guinée jamana kɔnɔ.  - An bɛna laseli dɔ lamɛn ka bɔ Conacry, la Guinée jamana kɔnɔ. A bɛ kuman baraka nafa de kan. A labɛnna Fanta Condé de fɛ.