- Dɔgɔkun hakilila-nyuma : Laya Nakambo de y’a d’an ma kabɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ

Kumakanw 25:00
Laya Nakambo
Laya Nakambo © @ RFI Mandenkan

Ale ye muso jɛkulu min tɔgɔ ko Association des femmes environnementaliste du Burkina Faso tɔnden ye-Bi ladilikan: Laya Nakambo de y’a di -An bɛna laseli dɔ lamɛn ka bɔ Mali la min bɛ kuma jabi nafa kan. A labɛnna Baba Sangaré de fɛ.