- Bi Baro bɛ hadamadenw ka dumuni cogoyaw de kan

Kumakanw 25:00
Paul Nana
Paul Nana © @ RFI Mandenkan

An ka dunan ye Paul Nana ye, ale ye balokodɔnbaga ye ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ.

Ganseli

 

- Bi ladilikan : Paul Nana de y’a di  

- Togodaw Kunkan: kuma dira Radio Bama FM kumaso mɔgɔw ma kabɔ Bama sigida la, Burkina jamana kɔnɔ. 

- Aw bɛna Kita sigida ladalayɔrɔ cogoyaw dɔn