Bi baro: a bɛ manden jamanaw ka kalanta de kan

Kumakanw 25:00
Burkina Faso kalandenw san 2020 kalanta waati, u ka nudatugunaw b'u nu na. (Ja jirata).
Burkina Faso kalandenw san 2020 kalanta waati, u ka nudatugunaw b'u nu na. (Ja jirata). OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

An ka duna ye Oumar Togo ye kabɔ Mali jamana kɔnɔ, ale ye kalandenmasa ye

Ganseli

Bi ladilikan 

Alpha Mahamane de y’a di  an ma kabɔ Nioro Mali jamana na.

Togodaw Kunkan

kuma dira Salaki FM kumaso mɔgɔw ma kabɔ Dédougou, Burkina jamana kɔnɔ. 

An bɛna ta ɲanajɛba min kɛnɛ kan

O ye Fespaco ja ɲanajɛba tako mugan ni wolonfila na kɛnɛ de ye.