- Bi Baro bɛ ka kuma sikikafɔba kan min kɛra ka ɲɛsin farafinna kan dɔw ma san 1966 Bamako

Kumakanw 25:00
NDO CISSE Mali
NDO CISSE Mali © @ RFI Mandenkan

An ka dunan ye Dr Alain N’Do Cissé, ale ye kanw dɔnbaga ye.

Ganseli

- Bi ladilikan : Dr Alain N’Do Cissé de y’a di.  

- Togodaw Kunkan: kuma dira Radio Nabaya FM kumaso mɔgɔw ma ka bɔ Kankan marabolo la, Guinée jamana kɔnɔ. 

- An bɛna dɔnkilidala min lasɔrɔ : ale tɔgɔ ye Naini Diabaté ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Nin wagatila, a bɛ ɲɛnajɛ baara dɔw la Faransi jamana kɔnɔ.