Kan jumɛn bɛ yɛn?

- Dɔgɔkun hakilila-ɲuma: Daraja Haidara de y’a d’an ma ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ

A jɛnsɛnna :

Ale ye baɲumakɛtɔn min tɔgɔ Al-Barka ɲɛmɔgɔ ye.  

Daraja Haidara
Daraja Haidara © @ RFI Mandenkan
Ganseli

-Bi ladilikan: Daraja Haidara de y’a di. A ka ladilikanw ɲɛsinna denmisɛniw ka kalanko de ma. 

- An bɛna laseli min lamɛn : a bɛ ka kuma woro baarakɛlaw ka gɛlɛya kan nin wagati la. A labɛnna Judith Diarra de fɛ ka bɔ Côte-d’Ivoire jamana kɔnɔ. 

ka baroda tɔw lajɛ