Kuma bɛ aw bolo

Musow jɔyɔrɔ Farafinna politikikow la

Kumakanw 15:02
Musow jɔyɔrɔ Farafinna politikikow la
Musow jɔyɔrɔ Farafinna politikikow la © RFI

Bi ntɛnɛn baabu ye :''Musow jɔyɔrɔ Farafinna politikikow la''

Ganseli

A y'aw hakilina di nin baabu in kan, an ka whatsApp sanfɛ walima an ka facebook kan.

Kibaaruya minnu bɛ sɔrɔ aw ka duguw la, aw bɛ se k’aw hakilina di olu kan, ani ka ɲininkaliw fana kɛ.

Wathsapp : +221 76 644 12 79