Kuma bɛ aw bolo

Namara ani yuruku-yuruku telefɔniw kan walima bɔlɔlɔ siraw kan

Kumakanw 15:00
Namara ani yuruku-yuruku telefɔniw kan walima bɔlɔlɔ siraw kan
Namara ani yuruku-yuruku telefɔniw kan walima bɔlɔlɔ siraw kan ISSOUF SANOGO AFP/File

Namara, sonyali ani yuruku-yuruku minnu bɛ kɛ mɔgɔw la u ka telefɔniw kan walima bɔlɔlɔ siraw kan''.

Ganseli

A y'aw hakilinaw di baabu in kan, walima kibaaruya minnu bɛ sɔrɔ aw ka duguw la, aw bɛ se k’aw hakilina di olu fana kan, ani ka ɲininkaliw fana kɛ an ka WhatsApp telefɔni sanfɛ.