Kɔ́nɔnafɛn dáfata
KUMA BƐ AW BOLO

Aw hakilina ye mun ye an ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo ''kan?

Kumakanw 15:00
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan © RFI
A kɛbaga : Maï SANOGO
Sanga 16

kuma bɛ aw bolo jɛmukan daminina Desanburukalo tile 14, san 2020, rfi mandenkan kan.A y'aw hakilinaw  ani aw fɛlaw fɔ jɛmukan in kan. A nanfa ani minnu ka kan ka kɛ walasa a ka fanga sɔrɔ. 

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.