Kuma bɛ aw bolo

Burkina FASO, Rock KABORE y' a ka  kalen kan fila na kɛ kunu, ka sigi jamana ŋɛmayala

Kumakanw 15:00
Rock KABORE, ka sarati fila na jamana ŋɛmayala
Rock KABORE, ka sarati fila na jamana ŋɛmayala © RFI

Sarati fila in na, cɛsirisugu jumalo bi a kɔnɔ na ni sarati fila na nina. Mun baaraw kɛrɛ sarati fɔlɔ kɔnɔ?Mun bɛna kɛ sarati fila na in kɔnɔ?