Kɔ́nɔnafɛn dáfata
KUMA BƐ AW BOLO

Ameriki jamanaɲɛmɔgɔ Donal TRUMP kanubaaw ye wilikajɔ kɛ u ka wasabulonba ''Capitole'' kɔnɔ

Kumakanw 15:00
Ameriki jamanaɲɛmɔgɔ Donal TRUMP kanubaaw , u ka wasabuloba ''Capitole'' kɔnɔ.
Ameriki jamanaɲɛmɔgɔ Donal TRUMP kanubaaw , u ka wasabuloba ''Capitole'' kɔnɔ. © RFI
A kɛbaga : Maï SANOGO
Sanga 16

Aw hakilina ye mun ye Ameriki jamanaɲɛmɔgɔ Donal TRUMPkanubaaw ka wilikajɔw kan, u ka wasabuloba kɔnɔ, n’o bɛ weele''Capitole''?Bi Mai SANOGO n'aw ka masala tun b'o baabu de kan ''Kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan.

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.