Kɔ́nɔnafɛn dáfata
KUMA BƐ AW BOLO

koronabana bolocifura kɛli ko kan farafinna jamanaw kɔnɔ.

Kumakanw 15:00
koronabana bolocifura
koronabana bolocifura © RFI
A kɛbaga : Maï SANOGO
Sanga 16

Bolocifura sɔrɔ ko, a lakanan ko; jɔn bolo ka kan ka ci fɔlɔ?

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.