KUMA BƐ AW BOLO

''CHAN 2021'' ta ko wɔrɔ na bɛ sen kan ''Cameroun'' dugu saba la, Douala, Yaounde ani Limbé

Kumakanw 15:00
''CHAN 2021'', Cameroun jamana na
''CHAN 2021'', Cameroun jamana na © Pierre René-Worns/RFI

A daminɛna sibiridon ''Janvier'' kalo tile 16, san 2021, wa a kuna bɛ cɛ ''Fevrier'' kalo tile 17. 

Ganseli

A labɛn ko ma nɔgɔya bawu a bɔra a nɔma sinyɛn fila. Mɔgɔw tun ma d'a la ko a bɛna bɔ. 

Koronabana ni lakandalibaliya sababu la.

Aw ye min fɔ o ko kan ni Maïmouna SANOGO ye olu jɛnsɛn na bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan.