KUMA BƐ AW BOLO

Cɛsiri jumɛn bɛ ka Joe BIDEN makɔnɔ nin sarati fɔlɔ in na, ''Etats-Unis'' Jamana kunna?

Kumakanw 15:00
Donald Trump ni Joe Biden
Donald Trump ni Joe Biden © AFP
A kɛbaga : Maï SANOGO
Sanga 16

Siya woloma mankanw ani bɛnbaliya minnu bɛ '' Etats-Unis ''jamana ni Arabu jamanaw ani Asie gun jamanaw cɛ, yala Joe BIDEN bɛna se ka yɛlɛmali don o ko la wa?