Kuma bɛ aw bolo

Musow jɔyɔrɔ ''Armée'' kɔnɔ, manden duguw la

Kumakanw 15:00
Musow "Douane" na, manden dugu dɔ la.
Musow "Douane" na, manden dugu dɔ la. © RFI MANDENKAN

Bi kuma bɛ aw bolo tun bɛ muso finitigiw de kan.