Kuma bɛ aw bolo

Mali ni Maroc de bɛna kari ɲɔgɔnna karidon “CHAN finale” kɛnɛ kan ’’Yaoundé “Cameroun” jamana na

Kumakanw 15:00
Mali  "Aigles" kanubaw
Mali "Aigles" kanubaw RFI/Pierre René-Worms

Nin jamana filaw la, jɔn bɛna “COUPE-CHAN 2021” ta?

Ganseli

CHAN 2021 bɛ ka kɛ koronabana in waati la, wa "Caméroun" jamana ni balɔntan ko ɲanabɔjɛkulu ye fɛɛrɛw ta yasa ka bana in kɔrɔtigɛ.

Sadio DOUCOURE ye ɲinan "CHAN" jateminɛ, n'a sɔrɔ" Caméroun" bɛna se ka "CAN" nata labɛn.

Wa fana ni ka sɔrɔ cɛden ninnu bɛ se ka taa don nataw "Europe" balɔntan kɛnɛw kan.

Maroc cɛdenw "CHAN 2021" kɛnɛ kan "Caméroun" jamana na.
Maroc cɛdenw "CHAN 2021" kɛnɛ kan "Caméroun" jamana na. Morocco World News