KUMA BƐ AW BOLO

Musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli Farafinna

Kumakanw 15:00
Bolokoli kɛ muso koroba dɔ n'a ka muru a tɛgɛ kɔnɔ.
Bolokoli kɛ muso koroba dɔ n'a ka muru a tɛgɛ kɔnɔ. unicef.fr

Bi kuma bɛ aw bolo ye talikɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli de kan. Farafina jamana caman ye sariyaw ta walasa ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛ bagaw ɲangi, nka dɔ tɛ bɔra a la, mɔgɔw tɛ k'a ko dabila.