KUMA BƐ AW BOLO

Ebola bana seginna ko kura "Guinée" jamana na

Kumakanw 15:00
Ebola banabagat
Ebola banabagat Photo: John Wessels/AFP

Aw hakilina ye mun ye bana in seginin kan "Guinée"? A bɔra min?A bɛ sɔrɔ jɔkodi?An kan ka fɛɛrɛ jumɛnw de ta wasa an bɛ se ka kisi bana in ma?Aw ka bi masala tun b'o de kan.