KUMA BƐ AW BOLO

"Février" kalo tile 21 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka hakilijigin kɛ an ka siya kanw fɔli n'u layiriwali

Kumakanw 15:00
RFI
RFI © RFI
A kɛbaga : Maï SANOGO
Sanga 16

Wala an wajibiyalendon k'an siya kan fɔ wa?U nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye an ka jamanaw ka ɲɛtaa ma?Aw ka ɲininkali ye talikɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ se ka "coronavirus" bana bolicifura ni Ebola ta kɛ wa?