KUMA BƐ AW BOLO

Dilangan binkani wale minnu bɛ kɛ denmisɛnw na u masaw fɛ, yala o ye ko kɛ ta ye wa?

Kumakanw 15:00
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan © RFI

Kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan bi a y'aw fɛlaw fɔ dilangan binkani min bɛ kɛ denmisɛnw na u masa cɛmaw walima musomaw fɛ.Bi ɲininkali tun bɛ Farafinna sɔrɔ kan.