Mali kɛnɛyabaarakɛw bɛ tile 10 baara muruti la kabini ntɛnɛdon

Kumakanw 15:00
Bamako dɔgɔtɔrɔso "Hôpita du Mali" (ja).
Bamako dɔgɔtɔrɔso "Hôpita du Mali" (ja). © RFI/David Baché

Baaramuruti in bɛ ka kɛ Bamako ani Kati dɔgɔtɔrɔsow de la.Aw ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ kabini a daminɛn na?Bi ɲininkali tun bɛ ka ɲisin fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ wasa mɔgɔw ka se ka da ''coronavirus" bolocifuraw la.