Amadou Aya SANOGO n'a nɔfɛ mɔgɔw ka kiri kuncɛ jɔgo, aw hakilina ye mun ye o ko kan?

Kumakanw 15:00
Amadou Aya SANOGO, cɛ fila ninnu ni ɲɔgɔncɛ. Sorasi cɛ min tun bɛ Mali ka san 2012 fanga dafiri ɲɛma
Amadou Aya SANOGO, cɛ fila ninnu ni ɲɔgɔncɛ. Sorasi cɛ min tun bɛ Mali ka san 2012 fanga dafiri ɲɛma AFP - -