UEMOA k'a ka jamanaw dancɛw bɛna dayɛlɛ Mai kalo tile 19 nata

Kumakanw 15:00
"UEMOA", Farafinna jamanaw ka tɔnba..
"UEMOA", Farafinna jamanaw ka tɔnba.. commission-uemoa.fr

Farafinna jamanaw ka tɔn UEMOA ye laselisɛbɛn cari, o sɛbɛn in kɔnɔ, UEMOA ko ka daminɛ mai kalo tile 19 nata, dancɛ minnu tun datugulendon jamana ninnu ni ŋɔgɔn cɛ walasa ka koronabana ɲɛkɔrɔtigɛ, k'o dancɛw bɛna dayɛlɛ.