KUMA BƐ AW BOLO

Benin: kunu wulikajɔw kɛra dugu caman na, jamana in kɔnɔ

Kumakanw 15:00
Yan, polisiw labɛnnendon wulikajɔkɛla dɔw fan fɛ, Cotonou, Mars kalo tile 9, san  2018.
Yan, polisiw labɛnnendon wulikajɔkɛla dɔw fan fɛ, Cotonou, Mars kalo tile 9, san 2018. YANICK FOLLY / AFP

Kunu wulikajɔw kɛra Benin dugu caman na. Fangasinaw ni dugudenw ye danw sigi siraw kan.

Ganseli

O wulikajɔ faralenlon fangasinaw minɛnneni  ka dɔn kaso la, wa kiritigɛ ɲɛmaa dɔw bolila ka jamana bila.

Nin bɛɛ bɛ kɛra kasɔrɔ kalata bolodalendon karidon.

Yala ni ye ko ye min kaɲi kalata latigɛli ma wa?

Aw y'o kuma de kɛ ni Maïmouna SANOGO ye bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan.