Bi kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan, kuma dira aw ma, a k'aw fɛlaw fɔ aw ka dugu kow kan

Kumakanw 15:00
Kuma bɛ aw bolo
Kuma bɛ aw bolo © RFI

Aw ye ɲininkali kɛ ka ɲɛsin Laurent Gbagbo ni Charles Blé GOUDE seginni na, Cote d'Ivoire jamana na.Ɲininkali fila na ye talikɛ siyatunu kɛlɛ min kɛra Rwanda jamana na, ni Faransi k'a nɔ b'a la.