Aw hakilina ye mun ye balofɛnw sɔngɔ yɛlɛli la sunkalo ɲɛkɔrɔ in na?

Kumakanw 15:00
Balofɛnw feereyɔrɔ, an ɲe bɛ sumaw la bɔrɔw kɔnɔ, u sɔngɔw sɛbɛnni b'u kan.
Balofɛnw feereyɔrɔ, an ɲe bɛ sumaw la bɔrɔw kɔnɔ, u sɔngɔw sɛbɛnni b'u kan. © Laetitia Bezain / RFI

Aw ka jɛmukan kuma bɛ aw bolo, babu tun b'o de kan bi.A y'aw fɛlaw fɔ, an ka WhatsApp sanfɛ, n'aw ka dugu kunnafoniw ye ni sunkalo ɲɛkɔrɔ in na.