"Coronavirus" ye gɛlɛya jumɛnw se aw ma?

Kumakanw 15:00
Abidjan, Cote d'Ivoire faaba, kɔkɔjida dɔ, mɔgɔw b'a da la, musow fana bɛ feerekɛ yen, nka sisan "coronavirus" kɛra sababu ye, u tɛ ka sɔrɔ kɛ tuguni.
Abidjan, Cote d'Ivoire faaba, kɔkɔjida dɔ, mɔgɔw b'a da la, musow fana bɛ feerekɛ yen, nka sisan "coronavirus" kɛra sababu ye, u tɛ ka sɔrɔ kɛ tuguni. SIA KAMBOU AFP

Kabini bana in  donna aw ka jamanaw na, a ye gɛlɛya sugu jumɛn se aw ka diɲɛlatigɛ ma? Yala a ma fiɲɛn bila aw ka kɛnɛyasow ka baaraw la wa?Sɔrɔ sira kan, a ye mun lase aw ma?Kuma bɛ aw bolo ka bi babu b'o de kan.