"Avril" kalo tile 25 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin sumaya bana ma diɲɛ kɔnɔ

Kumakanw 15:00
Sumaya bana bɛ sɔrɔ sosokinda de fɛ.
Sumaya bana bɛ sɔrɔ sosokinda de fɛ. © iStock / RolfAasa

Sumaya bana ɲɛkɔrɔtigɛ fɛɛrɛw bɛ cogodi aw ka jamanaw na?Aw hakilina yɛrɛ ye mun ye bana in kan?