"Avril" kalo tile 28 ye baarakɛlaw ka kɛnɛya an'u ka lakanda don kɛrɛnkɛrɛnnen ye

Kumakanw 15:00
Baarakɛ sariya gafe (Ja).
Baarakɛ sariya gafe (Ja). © AFP PHOTO / FRED TANNEAU

Arabadon "Avril" kalo tile 28 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin baarakɛlaw ka kɛnɛya ani o ka lakanda ma baaradaw ra.Baarakɛlaw ka hakɛ labatonin bɛ cogodi aw ka jamanaw na?